Frågor och svar

När äger begravningen rum?

Enligt begravningslagen skall gravsättning av kista eller kremering ske inom en månad från dödsfallet. Man kan sedan vänta upp till ett år med gravsättningen av urnan. Under tiden förvaras den avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen. Man bör dock inte i onödan dröja alltför länge med begravningen. Det känns ofta rätt att ordna begravningen så snart som möjligt, men å andra sidan skall man heller inte ha för bråttom. Då kanske man som efterlevande varken hinner förstå att den avlidne verkligen är död eller förmår ordna begravningen på ett sätt som man skulle vilja.

Den vanligaste tiden mellan dödsfall och begravning i Stockholmsområdet är 2-3 veckor. Ibland kan det gå att ordna en begravning tidigare och ibland kan väntetiden bli längre. Om väntetiden blir längre beror det oftast på att man har önskemål om en speciell officiant eller att man valt en viss kyrka. En del kyrkor och kapell är mer bokade än andra. Vad gäller gravsättningen så skall den ske senast 12 månader efter begravningsceremonin.

Får man begravas var som helst?

Själva begravningsceremonin kan ske i princip var som helst. Den kan vara i kyrka eller kapell, i hemmet, i trädgården, vid stranden, vid graven, i allmän samlingslokal osv. Det går naturligtvis inte att ordna begravningen på en plats där den väcker allmänt anstöt. Vad gäller gravsättningen av stoftet eller askan finns dock regler. Ett stoft får endast begravas på en enskild eller allmän begravningsplats. Efter tillstånd från Länsstyrelsen finns dock möjlighet att strö askan över öppna vatten eller naturmark. Tillstånd medges normalt aldrig för utströende på villa- eller fritidstomt, allmän plats och liknande.

Vad är begravningsavgift?

Begravningsavgiften är en årlig avgift som beräknas efter den kommunala beskattningsbara inkomsten och betalas av alla, även de som inte tillhör Svenska kyrkan. De som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. För den som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften som regel i kyrkoavgiften. På beskedet från Skattemyndigheten om den slutliga skatten anges hur stor begravningsavgiften är. Begravningsavgiften används till att betala landets begravningsverksamhet, och kan variera mellan olika begravningshuvudmän, denna avgift betalar bland annat för personal, maskiner, gravsättning, vissa transporter, kremering, bisättningslokaler, tillhandahålla lokaler för icke religiösa begravningsceremonier, anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser samt tillhandahålla gravplats. För den som tillhör Svenska kyrkan är också begravningsgudstjänsten kostnadsfri, antingen denna äger rum i den egna församlingen eller i någon annan församling. För den som inte tillhör någon kyrka eller samfund alls får de efterlevande ordna en borgerlig begravning eller avstå från att ha någon ceremoni. Om de efterlevande ändå önskar en begravning i Svenska kyrkan får man göra en förfrågan till kyrkoherden som beslutar om detta kan ske. En avgift kommer då att tas ut; denna täcker kostnader för präst, musiker och eventuellt kyrka.

Vad händer när någon dör?

När någon avlider uppstår en del praktiska frågor som måste lösas. Att förlora en närstående är en omvälvande händelse och det är inte ovanligt att man känner sig orolig och förvirrad när det gäller det praktiska kring ett dödsfall.

Ett bra råd är att inte ha bråttom, utan ta en sak i taget. Allting behöver nödvändigtvis inte anordnas på en gång. Vi har här samlat lite information om det man kan behöva tänka på till en början.

Vid ett dödsfall kontaktas alltid läkare för att konstatera dödsfallet och utfärda dödsbevis. Om dödsorsaken är okänd kan det bli aktuellt med obduktion. Den avlidnes kropp förvaras på sjukhusets bårhus i väntan på bisättning inför begravningen. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Några saker som du kanske måste ordna snarast

Det finns en del som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom. Tänk på att;

 • Tömma kylskåp och kasta sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa en timer m.m.
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil

Misstänker du att det kan bli oenighet bland de anhöriga om till exempel bouppteckningen, är det bra om en utomstående person finns med när du är i bostaden. Det är inte lämpligt att ta med sig någonting därifrån.

På begravningsbyrån

Det är viktigt att komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Det kan vara bra att snabbt ringa och boka tid för ett besök på begravningsbyrån, i det första samtalet kan man hjälpa till med de akuta frågorna, att det sedan dröjer några dagar innan själva besöket kan i många fall bara vara bra då man hunnit landa lite mer och därför har lättare att orka ta emot information och fatta beslut. När är du bestämt dig för att ta kontakt med en begravningsbyrå kommer du överens med byrån om tid och plats för ett första möte. Dödsfallet skall anmälas till den lokala skattemyndigheten. Detta hjälper begravningsbyrån till med. Det kan vara en bra första åtgärd om man vill få igång processen. De utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för en begravning. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning).

Vid första besöket på begravningsbyrån behandlas oftast följande:

 • Begravningsceremoni
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Sång och musik
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Dödsannons
 • Minnesstund (samling efter begravningsakt med förtäring)
 • Val av kista och urna
 • Blommor
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Pris (Vi lämnar alltid en skriftlig prisuppgift)

Man behöver inte ha en begravningsceremoni alls om man inte vill. Däremot är det lag på att alla måste gravsättas, dvs. jordbegravning eller omhändertagande av aska.

Den avlidnes önskemål om sin begravning

Om den bortgångne har haft önskemål om hur hans eller hennes begravning ska vara, ska man enligt lag så långt det är möjligt ta hänsyn till dessa. Ibland kan det innebära att tolka andemeningen i önskemålen, för att komma fram till ett arrangemang som både tar hänsyn till den avlidne och de anhöriga.

Att en människa önskat sig en anspråkslös begravning, kan vara ett sätt att säga: ”Jag vill inte vara till något besvär.” Om de anhöriga då känner att de vill hedra den döde på ett annat sätt bör de kunna göra det. Om en sådan önskan å andra sidan är ett uttryck för den avlidnes livsstil och personlighet bör man naturligtvis tolka den bokstavligt.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen betalas av dödsboet. Om det saknas tillgångar i dödsboet, eller om dödsboets tillgångar inte räcker till, betalar kommunen en begravning i enlighet med en av dem fastställd norm. Ansökan om bidrag till begravning måste de efterlevande själva göra hos kommunen.

Om man är osäker på om dödsboets tillgångar räcker till för att betala begravningen och de eventuella övriga räkningar som finns i samband med dödsfallet skall man inte betala några räkningar alls. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand användas till att betala begravningen och det som hör därtill.

Vad kostar en begravning?

Hur mycket en begravning kostar beror på dess omfattning. Kostnaderna grundas på val av varor och tjänster såsom:

 • Döds- och tackannonser
 • Blommor
 • Förtäring i samband med minnesstunden
 • Tryckta program
 • Solister
 • Transporter
 • Kista
 • Urna
 • Gravsten/inskription
 • Begravningsbyråns arbetskostnader

Hur ordnar man en bra begravning?

En begravning är personlig, både med avseende på den avlidne som är huvudperson för sista gången, men också för de efterlevande.

Om det läggs ned omsorg vid planeringen av en begravning och låter alla som stod den avlidne nära få komma till tals när begravningen ska förberedas, även barn och ungdomar i familjen, kan begravningen bli till det fina avsked som önskas. Som anhörig vet man oftast inte vilka alternativ som finns. Därför är det vår uppgift att på bästa sätt hjälpa till med planeringen och ge goda råd baserade på vår erfarenhet och kunskap.

Erfarenheten visar att man sällan ångrar det man gjorde, men ofta det man inte gjorde. En välplanerad begravning är en garanti för att det blir så bra som möjligt inom de ramar man tänkt sig och med de förutsättningar som finns.

En begravning i kyrkan är en gudstjänst och alltså offentlig. Man har därför ingen rätt att utestänga någon. Begravningen kan ibland förväntas bli så ansträngande att man vill hålla den inom familjen eller bara med de allra närmaste vännerna. Tänk då noga efter, så att inte någon som väldigt gärna vill gå på begravningen utestängs. Det är viktigt att ge släkt, vänner, skolkamrater och kollegor det tillfälle till avsked som en begravning innebär. Det behöver inte innebära att alla inbjuds till minnesstund efteråt. Det kan markeras med uppgift i annonsen om att akten avslutas i kyrkan/kapellet. Ett annat alternativ, om man inte vill anordna en begravning i kyrkan, är en borgerlig ceremoni.

Vad är en borgerlig begravning?

Det är inte alla som känner en naturlig koppling till kyrkan och dess grund-värderingar. Det finns ett allt populärare alternativ till begravningsgudstjänsten som generellt kallas borgerlig begravning. Målsättningen är att en borgerlig begravning skall vara ett personligt avsked och något som anhöriga och gäster känner igen sig i, både vad gäller ritual och innehåll.

En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Ceremonin förbereds genom samtal mellan familjen och den borgerliga officianten inför varje enskilt tillfälle. Varje kommun har utsedda officianter. Men även en annan person, som familjen väljer, kan fungera som officiant. Ofta är det någon i vänkretsen eller en av begravningsbyråns medarbetare som åtar sig uppdraget.

Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet. Men naturligtvis är den ett resultat av de anhörigas önskemål. Liksom alla begravningar är den en återspegling av den dödes liv och inställning. Musik, minnesord och dikter ger en god helhet. Du får gärna fråga oss och delge dina tankar över hur en sådan begravning på bästa sätt kan utformas till en minnesvärd och god högtid.